دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 1-288 

مقاله پژوهشی

آینده‌پژوهی خیریه‌ها و خیرخواهی در شهر تهران

صفحه 1-22

10.22108/ecs.2022.135214.1020

علیرضا اسکندری نژاد؛ مهری بهار؛ مجید ولی محمدی؛ فرزین مؤذن‌زاده