اهداف و چشم انداز

پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه دانشگاه اصفهان به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی در حوزه وقف و امور خیریه، همچنین کمک به مسئله یابی و حل مسایل حوزه خیر و نیکو کاری و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه های علوم فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی،تاریخی و تمدنی ،دینی و حقوقی منتشر می شود.

پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه وابسته به پژوهشکده مطالعات  وقف و نیکو کاری(خیر ماندگار) واقع در دانشگاه اصفهان،اولین دوفصلنامه دانشگاهی است که به طور تخصصی به مسائل و چالش های حوزه خیر و نیکوکاری می پردازد و در نظر دارد با پژوهش و تولید علم نافع ، نوآور و کاربردی در عرصه مطالعات و مدیریت امر خیردر عرصه های مختلف امر خیر و مطرح نمودن ضرورت نظم دهی وساماندهی به امور خیر،به فرهنگ سازی و ترویج نیکوکاری و اصلاح و بهینه سازی روش های مدیریت در حوزه نیکوکاری بپردازد.

این نشریه با محور موضوعات ذیل مقاله می پذیرد:

1.پژوهش های اقتصادی و مدیریت امر خیر؛

2.پژوهش های  تاریخی و تمدنی امرخیر؛

3.پژوهش های دینی و حقوقی امر خیر؛

4.پژوهش های فرهنگی و اجتماعی امر خیر.