درباره نشریه

 

 

عنوان نشریه فارسی

  پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه

عنوان نشریه انگلیسی

 Journal of Endowment and Charity Studies

شماره استاندارد الکترونیکی بین المللی(شاپا)

2980-9444

شماره پروانه

88821

صاحب امتیاز

  دانشگاه اصفهان

توالی انتشار

  دو فصلنامه

قالب انتشار

  الکترونیکی

زبان انتشار

  فارسی-(چکیده انگلیسی)

ناشر

مدیر مسئول

سردبیر

 

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر محمد صالح طیب نیا

دکتر اصغر منتظر القائم

 

آغاز انتشار

1402

نوع داوری

 دو سوناشناس (بدون انتشار عنوان داوران و نویسندگان برای یکدیگر)

مدت زمان بررسی اولیه

  حداکثر 10 روز

مدت زمان داوری مقالات

  2 الی 3 ماه

حداقل تعداد داوران برای هر مقاله

   2 داور

نوع مقالات قابل انتشار

   مقالات پژوهشی(کیفی و کمی) -پژوهشی کاربردی

حوزه موضوعی نشریه

 مطالعات وقف و امور خیردر حوزه های: 1. اقتصادی و مدیریت 2. تاریخی و تمدنی 3.دینی و حقوقی 4.فرهنگی و اجتماعی

روش استناد دهی و مأخذ نویسی

APA

وضعیت دسترسی به مقالات سایت

  دسترسی آزاد

نرم افزارهای مشابهت یاب

  فارسی   ←  سمیم نور       

هزینه انتشار

رایگان می باشد(هیچ هزینه ای از نویسنده جهت بررسی اولیه، داوری مقاله، پذیرش مقاله، ویراستاری، صفحه رایی و در نهایت انتشار مقالات دریافت نمی گردد)