اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد صالح طیب نیا

دکتری فلسفه و کلام استادیار گروه فلسفه وکلام/عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت(ع) /دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران

ahlold.ui.ac.ir/~ms.tayebnia/
ms.tayebniaahl.ui.ac.ir
0000-0002-6060-3976

سردبیر

اصغر منتظر القائم

دکتری تاریخ و ایرانشناسی استاد گروه تاریخ /عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه اصفهان/اصفهان /ایران

ltrold.ui.ac.ir/~montazer/
montazerltr.ui.ac.ir
0000-0003-0988-1476

دبیر تخصصی

کریم آذربایجانی

دکتری اقتصاد(گروه مطالعات اقتصادی ومدیریتی) استاد گروه اقتصاد/عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد/دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران

aseold.ui.ac.ir/~k_azarbayjani/
k_azarbayjaniase.ui.ac.ir
0000-0002-6561-0809

نزهت احمدی

دکتری تاریخ(گروه مطالعات تاریخی وتمدنی) دانشیار گروه تاریخ/عضو هیات علمی دانشکده تاریخ/دانشگاه اصفهان /اصفهان/ایران

ltrold.ui.ac.ir/~n.ahmadi/
n.ahmadiltr.ui.ac.ir
0000-0001-5996-702X

محمد مهدی الشریف

دکتری حقوق(گروه مطالعات دینی وحقوقی) دانشیار گروه حقوق/عضو هیات علمی دانشکده حقوق/دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران

aseold.ui.ac.ir/~m.alsharif/
alsharif46yahoo.com
0009-0003-9359-1427

ثریا معمار

دکتری جامعه شناسی(گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی) دانشیار گروه جامعه شناسی(علوم اجتماعی)/عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه اصفهان /اصفهان /ایران

ltrold.ui.ac.ir/~s.memar/
s.memarltr.ui.ac.ir
0000-0002-7786-6094

اعضای هیات تحریریه بین المللی

کریستف ورنر

دکتری ایران شناسی(شرق شناسی) پروفسور شرق شناسی/ عضو هیئت علمی دانشگاه اتوفریدریش بامبرگ / آلمان

www.uni-bamberg.de/iranistik/team/prof-dr-christoph-u-werner/
christoph.werneruni-bamberg.de
0000-0002-2408-7222

جان تولن

دکتری تاریخ پروفسور تاریخ دانشگاه نانت فرانسه و عضو Academia Europæa و Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

www.univ-nantes.fr/search?q=John+Tolan&l=0&beanKey=150bfcee-1f87-11e7-a0e0-b753bedcad22&&limit=10
john.tolanuniv-nantes.fr
0000-0003-2649-2261


     Scopus         Academia

عمار عبودی محمد حسین نصار

دکتری تاریخ پروفسور گروه تاریخ دانشگاه کوفه

staff.uokufa.edu.iq/en/profile.html?ammar.nassar
ammar.nassaruokufa.edu.iq
0000-0002-8125-5771

هادی عبد النبی محمد التمیمی

دکتری تاریخ پروفسورتاریخ ورئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه اسلامی نجف اشرف

portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/GetProfile/0001-0233
haady.altememyiunajaf.edu.iq
0000-0001-6025-9135

اعضای هیات تحریریه

عظیم اله زارعی

دکتری مدیریت استاد گروه مدیریت بازرگانی /دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری /دانشگاه سراسری سمنان/سمنان/ ایران.

azarei.profile.semnan.ac.ir/#about_me
a_zareisemnan.ac.ir
0000-0002-8719-6338

سیروس احمدی

دکتری جامعه شناسی استادگروه علوم اجتماعی /دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه یاسوج/یاسوج/ایران

cv.yu.ac.ir/Masters/default/?action=Biography&masterID=cfbce4c1d7c425baf21d6b6f2babe6be&LaID=1
sahmadiyu.ac.ir
0000-0002-4308-1395

کریم آذربایجانی

دکتری اقتصاد استاد گروه اقتصاد/عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد/دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران

aseold.ui.ac.ir/~k_azarbayjani/
k_azarbayjaniase.ui.ac.ir
0000-0002-6561-0809

نصراله شاملی

دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان استاد گروه زبان و ادبیات عرب /دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران

nahj.ui.ac.ir/page-nahj/fa/214/form/pId24076
shamelifgn.ui.ac.ir
0000-0002-5211-9375

مهدی مرتضوی

دکتری مدیریت دانشیار گروه مدیریت/عضو هیات علمی مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری/دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران

modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/m-mortazavi
m-mortazavimodares.ac.ir
0000-0001-6581-9672

ثریا معمار

دکتری جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی(علوم اجتماعی)/عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه اصفهان /اصفهان /ایران

ltrold.ui.ac.ir/~s.memar/
s.memarltr.ui.ac.ir
0000-0002-7786-6094

محمد مهدی الشریف

دکتری حقوق دانشیار گروه حقوق/عضو هیات علمی دانشکده حقوق/دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران

aseold.ui.ac.ir/~m.alsharif/
alsharif46yahoo.com
0009-0003-9359-1427

مدیر اجرایی

الهه خرمی نسب

مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی کارشناس پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه

elahekhorramiyahoo.com
09372938954
0009-0005-4467-8416