تماس با ما

نشانی وبگاه:  https://ecs.ui.ac.ir

ایمیل نشریه:ecs@res.ui.ac.ir 

تلفن:  ۳۷۹۳۲۶۸۹-۰۳۱    / 09372938954

نشانی پستی:  اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه، پژوهشنامه مطالعات وقف و امورخیریه.


CAPTCHA Image