لیست داوران سال1401- 1402-1403

دکتر علی ربانی خوراسگانی/ دانشیار هیات علمی فرهنگی دانشگاه اصفهان/ scopus /scholar /a.rabbani@ltr.ui.ac.ir /  page

دکتر سیروس احمدی/استاد تمام هیات علمی فرهنگی دانشگاه یاسوج/scholar/scopus/page/sahmadi@yu.ac.ir

دکتر محسن نیازی /استاد تمام هیات علمی فرهنگی دانشگاه کاشان/scopus/scholar/niazi@kashanu.ac.ir/page

دکتر محمود کیوان آرا/استاد جامعه شناسی گروه سلامت و رفاه اجتماعی/keyvanara@mng.mui.ac.ir/page/scopus/scholar

دکتروکیل احمدی/ دانشیار هیات علمی فرهنگی دانشگاه رازی/Web of Science/scholar/v.ahmadi@razi.ac.ir /publons/ page

دکترعلی قنبری برزیان/ استادیارهیات علمی فرهنگی دانشگاه اصفهان scholar /a.ghanbari@ltr.ui.ac.ir / page

دکتر رضا همتی/دانشیار هیات علمی فرهنگی دانشگاه اصفهان//scholar/page/r.hemati@ltr.ui.ac.ir/Web of Science

دکتر مهری بهار/دانشیار هیات علمی فرهنگی دانشگاه تهران/scopus/scholar/Mbahar.ut@gmail.com / page

دکتر نعمت الله موسی پور/ استاد تمام هیات علمی فرهنگی دانشگاه هرمزگان/ResearchGate/n_mosapour@yahoo.com / page /scholar

دکتر حسینعلی مهرابی کوشکی/استادیار هیات علمی فرهنگی دانشگاه اصفهان/scopus/scholar/page/h.mehrabi@edu.ui.ac.ir

دکتر محمد گنجی/ دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه کاشان/ m.ganji@kashanu.ac.ir / scholar/page 

دکتر سید ابوالفضل رضوی/دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی/scholar/page/abolfazlrazavi@khu.ac.ir

دکتر ابوالفضل حسن آبادی/مدیر بخش نسخ خطی آستان قدس رضوی/ahassanabady1@yahoo.com/page

دکتر مهدی طغیانی/دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان//page/scholar/m.toghyani@ase.ui.ac.ir

دکتر سجاد بهمنی/ استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز/page/scholar/s.bahmani@scu.ac.ir

دکتر محمد رسول الماسی فرد /استادیارهیات علمی مدیریت دانشگاه رازی/scholar/page/m.almasifard@razi.ac.ir

دکتر سید فرهاد حسینی/استادیارهیات علمی مدیریت  دانشگاه رازی/Web of Science/scopus/scholar/f.hossaini@razi.ac.ir/page

دکتر عظیم اله زارعی/استاد تمام هیات علمی مدیریت دانشگاه سمنان/ scopus/scholar/a_zarei@semnan.ac.ir/page

دکتر محمد سلطان حسینی/دانشیار عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان/page/ms.hosseini3@gmail.com/scopus/scholar

دکتر مسعود نادریان جهرمی/دانشیار عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان/page/dr.masoudnaderian@gmail.com/scopus/scholar

دکتر محمد عاشوری/دانشیار عضو هیات علمی گروه فرهنگی دانشگاه اصفهان/scopus/Web of Science/page/ m.ashori@edu.ui.ac.ir /scholar

دکتر احمد مهر شاد/استاد یار عضو هیات علمی گروه فرهنگی دانشگاه اصفهان/page/ mehrshad330@yahoo.com/

دکتر حبیب اله رعنایی کرد شولی/دانشیار هیات علمی مدیریت دانشگاه شیراز/scopus/ranaei@shirazu.ac.ir/page

دکتر هادی امیری/دانشیار هیات علمی دانشگاه اصفهان/ scopus /h.amiri@ase.ui.ac.ir /   page

دکتر رسول عباسی/استادیار هیات علمی مدیریت دانشگاه حضرت معصومه(س) قم/Web of Science/scholar/page/r.abbasi@hmu.ac.ir

دکتر مصطفی عمادزاده/استاد تمام  هیات علمی اقتصاد و مدیریت دانشگاه اصفهان/ emazir@gmail.com / page

دکتر مهدی مرتضوی/دانشیار هیات علمی مدیریت دانشگاه تربیت مدرس/scopus/ scholar/m-mortazavi@modares.ac.ir / page

دکتر سید حسین سیدی/استاد یار هیات علمی مدیریت دانشگاه شاهرود/Web of Science/scholar /scopus/seyedhosein283@gmail.com/ page

دکتر محمدرضا سیدی/استادیارهیات علمی مدیریت پژوهشکده مطالعات وقف و نیکو کاری(خیرماندگار) / Web of Science /smr.seyedi@modares.ac.ir / page

دکتر محمد صالح طیب نیا/استاد یار هیات علمی علوم قران دانشگاه اصفهان/ scholar/saleh@tayebnia.ir / page

دکتر وحید مقدم / استادیار هیات علمی اقتصاد و مدیریت دانشگاه اصفهان/scholar /v.moghadam@ahl.ui.ac.ir   / page

دکتر رضا شکرانی/دانشیار هیات علمی علوم قران دانشگاه اصفهان/  scholar/r.shokrani@ltr.ui.ac.ir / page

دکترمحمد مهدی الشریف/دانشیار هیات علمی حقوق دانشگاه اصفهان /scholar/alsharif46@yahoo.com /page

دکتر مرتضی طبیبی جبلی /دانشیارهیات علمی حقوق دانشگاه اصفهان/scholar /tabibi@ase.ui.ac.ir /  page

دکتر حسین میر محمد صادقی /دانشیارهیات علمی حقوق دانشگاه تهران/h_sadeghi@sbu.ac.ir / page

دکتر الهام ملک زاده/ استادیارهیات علمی تاریخ پژوهشکده تاریخ ایران Web of Science /Elhammalekzadeh@gmail.ir/publons/ publons/ page

دکتر علی خسروی/ استادیارهیات علمی فرهنگی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکو کاری (خیر ماندگار)/  Khosravia89@yahoo.com /  page

دکتر افسانه توسلی/دانشیار هیات علمی فرهنگی دانشگاه الزهرا/scholar/researchGate/scopus/Afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir /publons/page

دکتر محمد واعظ برزانی/دانشیار هیات علمی اقتصاددانشگاه اصفهان /scholar/vaez@ase.ui.ac.ir/page

دکتر ایمان باستانی فر/استادیار هیات علمی مدیریت دانشگاه اصفهان/scholar /i.bastanifar@ase.ui.ac.ir/page

دکتر مجید محمد شفیعی/استادیارهیات علمی مدیریت دانشگاه اصفهان/Web of Science/scopus/scholar/m.shafiee@ase.ui.ac.ir/publons/page

دکتر زینب امیری/استادیار هیات علمی مدیریت موسسه راغب اصفهانی/amiri.z6365@gmail.com/page

دکتر مجتبی فرخی/استادیار هیات علمی مدیریت دانشگاه اردکان/scholar/mojfarokhi20@yahoo.com/page

دکتر محمد حسین ریاحی/استادیار گروه تاریخ اسلام جامعه المصطفی اصفهان/ ensani/m.h.riyaahi.r@gmail.com

دکتر نسرین علینقیان/استادیار هیات علمی مدیریت موسسه راغب اصفهانی/n.alnaghian@gmail.com/page

دکتر راحله کاردوانی/معاون پژوهشی فرهنگی مهرستان دانشگاه اصفهان /rahelekardavani@yahoo.com/ ensani

دکترعماد الدین شیخ الحکمایی/استادیارهیئت علمی تاریخ همایش آیین‌های ایرانی، نیایش و آب دانشگاه تهران/emad_hokamaii@yahoo.com/page

دکتر صفورا برومند/استادیار هیات علمی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی تهران /scholar/s.borumand@ihcs.ac.i/page

دکترسید سعید میر محمد صادق / مصحح و پژوهشگر در حوزه متون تاریخی و نیز پژوهش در حوزه تاریخ اجتماعی /smirsadeqi@yahoo.com/page

امید رضایی/محقق حقوقی اداره کل تحقیق و حسابرسی-سازمان اوقاف و امور خیریه /rezaiomid@gmail.com/page

دکتر عبد الحمید معرفی محمدی/استادیارهیات علمی اقتصاددانشگاه اصفهان/scholar/a.h.mohammadi@ase.ui.ac.ir/page

دکترمحمد حسین قائم مقام فراهانی/دانشیار هیات علمی حقوق دانشگاه تهران/mh.ghaemmagham@yahoo.com/page

دکترعلی رادان جبلی/دانشیارهیات علمی حقوق دانشگاه خوراسگان/dr.aliradan@gmail.com/page

دکترسید محمد صادق احمدی /دانشیارهیات علمی حقوق دانشگاه خوراسگان/scholer/sms_ahmadi@khuisf.ac.ir/page

دکترحسین رضایی دولت آبادی /دانشیار هیات علمی مدیریت دانشگاه اصفهان/scopus/scholar/rezaei@ase.ui.ac.ir /page

دکتر مجید صامتی/استاد تمام هیات علمی اقتصاد دانشگاه خوراسگان/scopus/scholar/sameti.majid.ui@gmail.com/page

دکتر منیره رفعت/دانشیار هیات علمی اقتصاددانشگاه اصفهان/scopus/scholar/m.rafat@ase.ui.ac.ir/page

دکتر زهرا ماهر/استادیارهیات علمی فرهنگی دانشگاه اصفهان/scholar/zahra.maher92@gmail.com/page

دکتر رسول مظاهری/استادیارهیات علمی حقوق دانشگاه اصفهان/ scholar/r.mazaheri@ase.ui.ac.ir/page

دکتر سید محمد صادق طباطبایی/دانشیار هیات علمی حقوق دانشگاه اصفهان/scopus/scholar/tabatabaei@ase.ui.ac.ir /page

دکتر سید حسین سراج زاده /دانشیارهیات علمی فرهنگی دانشگاه خوارزمی/scopus/serajsh@yahoo.com/page

دکتر سعید معید فر/دانشیار هیات علمی فرهنگی دانشگاه تهران/smoidfar@ut.ac.ir/page

دکتر بشری دلریش/دانشیارهیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم/bidelrish454@gmail.com/page

دکتر اسماعیل حسن زاده/استادیارهیات علمی تاریخ دانشگاه الزهرا/scholar/e.hassanzadeh@alzahra.ac.ir/page

دکتر گودرز رشتیانی/دانشیارهیات علمی تاریخ دانشگاه اصفهان/scholar/rashtiani@ut.ac.ir/page

دکتر رضا اسماعیلی/استادیارهیات علمی فرهنگی دانشگاه آزاد خوراسگان/r.esmaeili@khuisf.ac.ir/page

دکتر سعید دائی کریم زاده /دانشیارهیات علمی علوم اقتصاد دانشگاه آزاد خوراسگان/scopus/scholar/saeedkarimzade@yahoo.com/page

دکتر علی نصر اصفهانی/دانشیارهیات علمی مدیریت دانشگاه اصفهان/scopus/scholar/alin@ase.ui.ac.ir/page

دکتر اعظم پرچم/استادیارهیات علمی علوم قران دانشگاه اصفهان/azamparcham@gmail.com/page

دکتر محسن صمدانیان/استادیارهیات علمی علوم قران دانشگاه اصفهان/scholar/m.samadanian@ltr.ui.ac.ir/page

دکتر سید حسن قریشی کرین/استادیارهیات علمی تاریخ دانشگاه پیام نور قم/shquorishi@gmail.com/page

دکتر رزیتا مویدفر/دانشیار هیات علمی مدیریت دانشگاه اصفهان//Web of Science/scopus/scholar/r.moayedfar@ase.ui.ac.ir/page

دکتر احسان علی اکبری/استادیارهیات علمی حقوق دانشگاه اصفهان/scopus/scholar/page/e.aliakbari@ahl.ui.ac.ir

دکتر سید حسن حسینی سروری/دانشیارهیات علمی فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف/Academia/hoseinih@sharif.edu/page

دکتر محمد اخگری/استادیارهیات علمی فرهنگی دانشگاه صداو سیما تهران/akhgari@iribu.ac.ir/page

دکتر سحرفائقی/استاد یار هیات علمی فرهنگی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان/Scholar /s.faeghi@khuisf.ac.ir/page

دکتر علی صفری /استادیارهیات علمی مدیریت دانشگاه اصفهان/Web of Science/scholar/scopus /a.safari@ase.ui.ac.ir /publons/  page

دکتر علی شائمی برزکی/ دانشیارهیات علمی مدیریت دانشگاه اصفهان/ scopus/scholar /shaemi@ase.ui.ac.ir /  page

دکتر فرهاد نظری/مدیر کل حفظ آثار تاریخی و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی/fnazari54@gmail.com

دکتر مسعود کثیری/استادیارهیات علمی تاریخ دانشگاه اصفهان/scholar/masoodkasiri@ltr.ui.ac.ir/page

دکتر آرمان فروهی/دکتری تاریخ دانشگاه اصفهان و پژوهشگر/page/arman.forouhi@yahoo.com

دکتر علی کاظمی/استادیارهیات علمی مدیریت دانشگاه اصفهان/scholar/page/ alik@ase.ui.ac.ir

دکتر هادی تیموری/استادیارهیات علمی مدیریت دانشگاه اصفهان/h.teimouri@ase.ui.ac.ir/page/scholar/scopus

دکتر علی ساعی/دانشیارهیات علمی فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس/scholar/scopus/saeia@modares.ac.ir/page

دکتر فرشته بوسعیدی /دکتری تاریخ دانشگاه اصفهان و پژوهشگر/fboosaidi@yahoo.com/page