دکتر علی ربانی خوراسگانی/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/   a.rabbani@ltr.ui.ac.ir /  page

دکتروکیل احمدی/ هیات علمی دانشگاه رازی/v.ahmadi@razi.ac.ir /publons/ page

دکتر مهری بهار/هیات علمی دانشگاه تهران/Mbahar.ut@gmail.com / page

دکتر نعمت الله موسی پور/ هیات علمی دانشگاه هرمزگان/  n_mosapour@yahoo.com / page

دکتر هادی امیری/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/  h.amiri@ase.ui.ac.ir /   page

دکتر مصطفی عمادزاده/هیات علمی دانشگاه اصفهان/ emazir@gmail.com / page

دکتر مهدی مرتضوی/هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس/ m-mortazavi@modares.ac.ir / page

دکتر سید حسین سیدی/هیات علمی دانشگاه شاهرود/ seyedhosein283@gmail.com/ page

دکتر محمدرضا سیدی/هیات علمی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکو کاری(خیرماندگار) /  smr.seyedi@modares.ac.ir / page

دکتر محمد صالح طیب نیا/هیات علمی دانشگاه اصفهان/ saleh@tayebnia.ir / page

دکتر وحید مقدم / هیات علمی دانشگاه اصفهان/  v.moghadam@ahl.ui.ac.ir   / page

دکتر رضا شکرانی/هیات علمی دانشگاه اصفهان/  r.shokrani@ltr.ui.ac.ir / page

دکترمحمد مهدی الشریف/هیات علمی دانشگاه اصفهان /alsharif46@yahoo.com /page

دکتر مرتضی طبیبی جبلی /هیات علمی دانشگاه اصفهان/ tabibi@ase.ui.ac.ir /  page

دکتر حسین میر محمد صادقی /هیات علمی دانشگاه تهران/h_sadeghi@sbu.ac.ir / page

دکتر الهام ملک زاده/ هیات علمی پژوهشکده تاریخ ایران/  Elhammalekzadeh@gmail.ir/publons/ publons/ page

دکتر علی خسروی/ هیات علمی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکو کاری (خیر ماندگار)/  Khosravia89@yahoo.com /  page

دکتر افسانه توسلی/هیات علمی دانشگاه الزهرا/Afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir /publons/page

دکتر محمد واعظ برزانی/هیات علمی دانشگاه اصفهان /vaez@ase.ui.ac.ir/page

دکتر ایمان باستانی فر/هیات علمی دانشگاه اصفهان/ i.bastanifar@ase.ui.ac.ir/page

دکتر مجید محمد شفیعی/هیات علمی دانشگاه اصفهان/m.shafiee@ase.ui.ac.ir/publons/page

دکتر زینب امیری/هیات علمی موسسه راغب اصفهانی/amiri.z6365@gmail.com/page

دکتر مجتبی فرخی/هیات علمی موسسه راغب اصفهانی/mojfarokhi20@yahoo.com/page

دکترعماد الدین شیخ الحکمایی/هیئت علمی همایش آیین‌های ایرانی، نیایش و آب دانشگاه تهران/emad_hokamaii@yahoo.com/page

دکتر صفورا برومند/هیت علمی پژوهشگاه علوم انسانی تهران /s.borumand@ihcs.ac.i/page

دکترسید سعید میر محمد صادق / مصحح و پژوهشگر در حوزه متون تاریخی و نیز پژوهش در حوزه تاریخ اجتماعی /smirsadeqi@yahoo.com/page

امید رضایی/محقق حقوقی اداره کل تحقیق و حسابرسی-سازمان اوقاف و امور خیریه /rezaiomid@gmail.com/page

دکتر عبد الحمید معرفی محمدی/هیات علمی دانشگاه اصفهان/a.h.mohammadi@ase.ui.ac.ir/page

دکترمحمد حسین قائم مقام فراهانی/هیات علمی دانشگاه تهران/mh.ghaemmagham@yahoo.com/page

دکترعلی رادان جبلی/هیات علمی دانشگاه خوراسگان/dr.aliradan@gmail.com/page

دکترسید محمد صادق احمدی /هیات علمی دانشگاه خوراسگان/sms_ahmadi@khuisf.ac.ir/page

دکترحسین رضایی دولت آبادی /هیات علمی دانشگاه اصفهان/rezaei@ase.ui.ac.ir /page

دکتر مجید صامتی/هیات علمی دانشگاه خوراسگان/sameti.majid.ui@gmail.com/page

دکتر منیره رفعت/هیات علمی دانشگاه اصفهان/m.rafat@ase.ui.ac.ir/page

دکتر زهرا ماهر/هیات علمی دانشگاه اصفهان/zahra.maher92@gmail.com/page

دکتر رسول مظاهری/هیات علمی دانشگاه اصفهان/ r.mazaheri@ase.ui.ac.ir/page

دکتر سید محمد صادق طباطبایی/هیات علمی دانشگاه اصفهان/tabatabaei@ase.ui.ac.ir /page

دکتر سید حسین سراج زاده /هیات علمی دانشگاه خوارزمی/serajsh@yahoo.com/page

دکتر سعید معید فر/هیات علمی دانشگاه تهران/smoidfar@ut.ac.ir/page

دکتر بشری دلریش/هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم/bidelrish454@gmail.com/page

دکتر اسماعیل حسن زاده/هیات علمی دانشگاه الزهرا/e.hassanzadeh@alzahra.ac.ir/page

دکتر گودرز رشتیانی/هیات علمی دانشگاه اصفهان/rashtiani@ut.ac.ir/page

دکتر رضا اسماعیلی/هیات علمی دانشگاه آزاد خوراسگان/r.esmaeili@khuisf.ac.ir/page

دکتر سعید دائی کریم زاده /هیات علمی دانشگاه آزاد خوراسگان/saeedkarimzade@yahoo.com/page

دکتر علی نصر اصفهانی/هیات علمی دانشگاه اصفهان/alin@ase.ui.ac.ir/page

دکتر اعظم پرچم/هیات علمی دانشگاه اصفهان/azamparcham@gmail.com/page

دکتر محسن صمدانیان/هیات علمی دانشگاه اصفهان/m.samadanian@ltr.ui.ac.ir/page

دکتر سید حسن قریشی کرین/هیات علمی دانشگاه پیام نور قم/shquorishi@gmail.com/page

دکتر رزیتا مویدفر/هیات علمی دانشگاه اصفهان/r.moayedfar@ase.ui.ac.ir/page

دکتر سید حسن حسینی سروری/هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف/hoseinih@sharif.edu/page

دکتر محمد اخگری/هیات علمی دانشگاه صداو سیما تهران/akhgari@iribu.ac.ir/page

دکتر مسعود کثیری/هیات علمی دانشگاه اصفهان/masoodkasiri@ltr.ui.ac.ir/page

دکتر فرشته بوسعیدی /دکتری تاریخ دانشگاه اصفهان و پژوهشگر/fboosaidi@yahoo.com/page