دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-285 
چالش ها و مسائل انجام امور خیر در مناطق حاشیه نشین

صفحه 107-128

10.22108/ecs.2022.135360.1028

زهرا میرحسینی؛ ساناز پیش دار؛ نشمیل بیگ محمد بالانجی