راهنمای داوران

داوران محترم

ضمن تشکر از داوری مقالات توجه به نکات زیر در فرایند داوری و ارائه پاسخ ها، ضروری است.

1. سوالات مندرج در فرم داوری از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. برای این منظور در توضیح هر سوال، حدفاصل امتیاز آن قید شده است

2.امتیاز نهایی مقاله، مجموع امتیازهای اختصاص یافته به هر بخش از 100 نمره است

3. مقالاتی صلاحیت چاپ خواهند داشت که حداقل 70 امتیاز را کسب نمایند.

4. لطفاً فضایی که به منظور نظرات داور اختصاص داده شده است را تکمیل نمایید. در این قسمت به موارد مهمی، شامل پیشنهادات کلی در خصوص اصلاح و یا سوال از نویسنده مقاله، اختصاص می یابد. 

5. با توجه به اینکه سیاست نشریه و هدف از ایجاد سامانه نشریات، مدیریت و ارتباط نظامند و استفاده از قابلیت های الکترونیکی می باشد، لذا خواشمند است، نظرات و موارد اصلاحی خود را از طریق یادداشت گذاری الترونیکی (Comment)در فایل Word مقالات، انعکاس دهید. برای این منظور گام های زیر را دنبال نمایید:

- فایل مقاله  با فرمت Word را دانلود نمایید.

- محلی را که نیازمند اصلاح است و یا در خصوص آن سوالی دارید انتخاب نموده و به منوی Review رفته و گزینه New Comment را انتخاب نمایید. در این حالت در کنار متن مربعی نمایش داده می شود که محل نوشتن توضیحات مورد نظر داور محترم می باشد.

- فایل را ذخیره نموده و به عنوان فایل داوری شده از طریق سامانه نشریه و با ورود به بخش کاربری داور، ارسال فرمایید.