گروه تاریخی و تمدنی

دکتر حسین آبادیان / هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی  hoabadian@yahoo.com / page

دکتر الهام ملک زاده/ هیات علمی پژوهشکده تاریخ ایران/  Elhammalekzadeh@gmail.ir/publons / page

دکتر علی اکبر کجباف/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/ aliakbarkajbaf@yahoo.co.uk / page

دکتر نعمت الله صفری فروشانی/ هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه(ص)/ nsafari8@gmail.com  /page

دکتراصغر منتظر القائم/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/ montazer5337@yahoo.com / page

دکتر نزهت احمدی/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/ n.ahmadi@ltr.ui.ac.ir /page

دکتر سید مسعود سید بنکدار/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/ sm.sbonakdar@ltr.ui.ac.ir / page

دکتر سید احمدرضا خضری/ هیات علمی دانشگاه تهران/ akhezri@ut.ac.ir / page

دکتر محمدعلی چلونگر/ هیات عملی دانشگاه اصفهان/ mchelongar@yahoo.com page

دکتر فاطمه جان احمدی/ هیات عملی تربیت مدرس/ f.janahmadi@modares.ac.i /   page

دکتر محسن الویری/ هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)/ alviri@bou.ac.ir /  page

دکترعلی اکبر جعفری/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/ a.jafari@ltr.ui.ac.ir / page

دکتر محمد علی کاظم‌بیگی/ هیات علمی دانشگاه تهران    mabeyki@ut.ac.ir / page

دکتر شهرام جلیلیان/ هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز /  jalilianshahram@yahoo.com/publons /  page

دکتر احمد بادکوبه هزاوه/ هیات علمی دانشگاه تهران/ hazaveh@ut.ac.ir  /page

دکتر منصور داداش نژاد/ هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/  mdadash@rihu.ac.ir  / page

دکترحسین قاضی خانی/ هیات علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ قم/ H.qazikhani@isca.ac.ir  / page       

دکتر فیاض ابوالحسن انوش / هیات علمی دانشگاه اصفهان a.fayyaz@ltr.ui.ac.ir / page   

دکترعباس احمدوند/هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی/ a_ahmadvand@sbu.ac.ir / page

دکترمحمد حسن الهی/ هیات علمی دانشگاه بیرجند/ mhelahizadeh@birjand.ac.ir  / page

دکترنصرالله املشی پور محمدی/ هیات علمی دانشگاه امام خمینی/ poormohammadi@ikiu.ac.ir / page

دکتر محمدرضا بارانی/ هیات عمی دانشگاه الزهرا/ m.barani@alzahra.ac.ir / page

دکتر عباس برومند اعلم/ هیات علمی دانشگاه مدرس/ a.boroumand@modares.ac.ir / page

دکتر روح الله بهرامی/ هیات علمی دانشگاه رازی/ dr.bahrami2009@gmail.com/ page

دکترابوالفضل رضوی/ هیات علمی دانشگاه خوارزمی/ abolfazlrazavi@khu.ac.ir  / page 

دکتر مهرداد قدرت دیزجی/ هیات علمی دانشگاه ارومیه /  m.ghodratdizaji@urmia.ac.ir/ publons/page

دکتر عباس قدیمی قیداری/ هیات علمی دانشگاه تبریز / ghadimi@tabrizu.ac.ir / page     

دکترعلیرضا کریمی/ هیات علمی دانشگاه تبریز alireza.karimi.46@gmail.com / page

دکترذکر الله محمدی/ هیات علمی دانشگاه الزهرا/ ze.mohammadi@alzahra.ac.ir / page

دکتر علی ناظمیان فرد/ هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد/ nazemian@yahoo.com  / page

دکتر فرج الله احمدی/ هیات علمی دانشگاه تهران/ fahmadi@ut.ac.ir  / page

دکتر محسن مرسلپور/ هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان/ morsalpour@lihu.usb.ac.ir /page

 دکتر پرستو مسجدی/ هیات علمی دانشگاه نیشابور/ p.masjedi@neyshabur.ac.ir / page   

دکتر محمد مشهدی نوش آبادی/ هیات علمی دانشگاه کاشان/mmn5135@Kashanu.ac.ir   / page

دکتر مرتضی دانشیار/هیات علمی دانشگاه فردوسی/  daneshyar@um.ac.ir / page

دکتر محمدرضا اخضریان کاشانی/هیات علمی دانشگاه تهران/  makashani@ut.ac.ir / page

دکتر منصور میر احمدی/هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی/ m_mirahmadi@sbu.ac.ir / page

دکتر شهلا بختیاری/هیات علمی دانشگاه الزهرا/ sh.bakhtiari@alzahra.ac.ir/publons / page

دکتر مریم سعیدیان/ هیأت علمی دانشگاه اصفهان/  msaeedyan@ltr.ui.ac.ir /  page

دکتر محمدرضا نیستانی/هیات علمی پژوهشکده آلاء/ mrneyestani@gmail.com/ page

گروه فرهنگی واجتماعی

دکتر علی ربانی خوراسگانی/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/   a.rabbani@ltr.ui.ac.ir /  page

دکتر پریسا نیلفروشان/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/ p.nilforooshan@edu.ui.ac.ir / page

دکترعلی شکوری/هیات علمی دانشگاه تهران/   shakoori@ut.ac.ir /publons/ page

دکترتقی آزاد ارمکی/ هیات علمی دانشگاه تهران/ tazad@ut.ac.ir  / page

دکتر غلامرضا غفاری / هیات علمی دانشگاه تهران/ghaffary@ut.ac.ir   / page

دکترسید مهدی اعتمادی فر/ هیات علمی دانشگاه تهران/ etemady@ut.ac.ir  / page

دکتر مریم رفعت جاه/ هیات علمی دانشگاه تهران/rafatjah@ut.ac.ir  / page

دکترابراهیم فیاض/ هیات علمی دانشگاه تهران/efayaz@ut.ac.ir / page

دکترحمید عبداللهیان/ هیات علمی دانشگاه تهران habdolah@ut.ac.ir / page

دکترعلی قنبری برزیان/ هیات علمی دانشگاه اصفهان  a.ghanbari@ltr.ui.ac.ir / page

دکترروح الله نصرتی/ هیات علمی دانشگاه تهران/r.nosrati@ut.ac.ir  / page

دکترمهدخت بروجردی علوی/هیات علمی دانشگاه علامه/ mbalavi36@yahoo.com / page

دکتر احسان آقا بابائی/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/ e.aqababaee@ltr.ui.ac.ir / page                                         

دکترنعمت الله فاضلی/ هیات علمی دانشگاه علامه/nfazeli@hotmail.com / page

دکتر حمید مسعودی/ هیات علمی دانشگاه بیرجند/hmasoudi@birjand.ac.ir / page

دکتر کامران ربیعی /هیات علمی دانشگاه مدرس/ k.rabiei@modares.ac.ir / page

دکتروکیل احمدی/ هیات علمی دانشگاه رازی/v.ahmadi@razi.ac.ir /publons/ page

دکتر ابراهیم اخلاصی/ هیات علمی دانشگاه علامه/eb.ekhlasi@gmail.com / page

دکتراحمدرضااصغرپورماسوله/ هیات علمی دانشگاه فردوسی/ asgharpour@um.ac.ir / page

دکتراسماعیل بلالی/هیات علمی دانشگاه ابوعلی سینا /balali-e@basu.ac.ir / page

دکتر سیدصمد بهشتی/ هیات علمی دانشگاه یاسوج/ sbeheshty@yu.ac.ir / page

دکترسجاد بهمنی/ هیات علمی دانشگاه چمران/ s.bahmani@scu.ac.ir /publons/ page

دکترآرش حسن پور/ دانشگاه اصفهان/arash.hasanpour@gmail.com / page 

دکتر رحیم بدری گرگری/هیات علمی دانشگاه تبریز/ badri_rahim@yahoo.com /  page

دکتر مهری بهار/هیات علمی دانشگاه تهران/Mbahar.ut@gmail.com / page

دکتر محمد رضا پویا فر/اهیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین/ mrpouyafar@gmail.com / page

دکتر ثریا معمار/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/   s.memar@ltr.ui.ac.ir /  page

دکتر وحید قاسمی /هیات علمی دانشگاه دانشگاه اصفهان/    v.ghasemi@ltr.ui.ac.ir /  page

دکتر عبدالحسین کلانتری / هیات علمی دانشگاه تهران/    abkalantari@ut.ac.ir / page

دکتر حمید دهقانی/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/ h.dehghani@ltr.ui.ac.ir page                                                  

دکتر رضا همتی/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/   r.hemati@ltr.ui.ac.ir /  page

دکتر فاطمه گلابی/ هیات علمی دانشگاه تبریز f.golabi@tabrizu.ac.ir / page

دکتر مهدی مالمیر/ هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی/ malmir77@yahoo.com / page

دکترصادق صالحی/ هیات علمی دانشگاه مازندران/ s.salehi@umz.ac.ir   /  page

دکتر عباس عسگری ندوشن/ هیات علمی دانشگاه یزد/ aaskarin@yazd.ac.ir / page

دکتر احمد غیاثوند/ هیات علمی دانشگاه علامه/ah.ghyasvand@gmail.com / page

دکتر مریم فاتحی زاده/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/  m.fatehizade@edu.ui.ac.ir  / page

دکترمهناز فرهمند/هیات علمی دانشگاه یزد/  farahmandm@yazd.ac.ir   / page

دکتر علی یاراحمدی/ هیات علمی دانشگاه شیراز yarahmadi@shirazu.ac.ir / page

دکتر مسعود اخوان کاظمی/هیات علمی دانشگاه رازی/  mak392@yahoo.com page

دکتر نعمت الله موسی پور/ هیات علمی دانشگاه هرمزگان/  n_mosapour@yahoo.com / page

دکتر سهیلا صادقی/هیات علمی دانشگاه تهران/ ssadeghi@ut.ac.ir /  page

دکترحوریه ربانی/ هیات علمی پژهشکده آلاء/ rabbany6168@yahoo.com /    page   

دکتر علی خسروی/ هیات علمی پژوهشکده آلاء Khosravia89@yahoo.com /  page                           

دکتر حسین بستان نجفی / هیات علمی پژوهشکده حوزه و دانشگاه hbistan@rihu.ac.ir  /  page

دکتر علی ایمان زاده/ هیات علمی دانشگاه تبریز/ aliimanzadeh@yahoo.com page

دکتر خدیجه سفیری/ هیات علمی دانشگاه الزهرا/kh.safiri@alzahra.ac.ir / page

دکتر محمد باقر کجباف/ هیات علمی دانشگاه اصفهان m.b.kaj@edu.ui.ac.ir /  page

دکتر محمد تقی کرمی قهی/ هیات علمی دانشگاه علامه Mohamad.karamighahi@gmail.com /page

دکتر محمد رضا عابدی/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/ m.r.abedi@edu.ui.ac.ir / page 

دکتر حمزه نوزری/هیات علمی دانشگا خوارزمی /hnozari@khu.ac.ir /  page 

دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی/هیات علمی دانشگاه تهران/gsalami@ut.ac.ir/page

گروه اقتصادی و مدیریتی

اقتصاد:

دکترمجید احمدیان/ هیات علمی دانشگاه تهران mahmadian@ut.ac.ir  / page

دکترمحمد خوش چهره جمالی / هیات علمی دانشگاه تهران/ mkhosh@ut.ac.ir  /page

دکترفرهاد رهبر/ هیات علمی دانشگاه تهران/  frahbar@ut.ac.ir  /  page

دکتر وحید ارشدی/هیات علمی دانشگاه فردوسی/ v.arshad@um.ac.ir / page

دکتر هادی امیری/ هیات علمی دانشگاه اصفهان h.amiri@ase.ui.ac.ir  page  

دکتر عادل اذر/هیات علمی دانشگاه مدرس/  azara@modares.ac.ir  / page

دکتر مهدی طغیانی/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/ m.toghyani@ase.ui.ac.ir / page

دکتر سید حسین میرجلیلی/هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ h.jalili@yahoo.com -   h.jalili@ihcs.ac.ir page

دکتر محمد رضا حیدری/هیات علمی دانشگاه اصفهان/  m.heidari@ase.ui.ac.ir / page

دکتر محمد باقر بهشتی/ هیات علمی دانشگاه تبریز/ beheshti@tabrizu.ac.ir  /   page

دکتر حجت ایزد خواستی/هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی / h_izadkhasti@sbu.ac.ir / page

دکتر یدالله دادگر/هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی/ Y_Dadgar@sbu.ac.ir / page

دکتر لیلا ترکی /هیات علمی دانشگاه اصفهان/ l.torki@ase.ui.ac.ir / page

دکتر مصطفی عمادزاده/هیات علمی دانشگاه اصفهان/ emazir@gmail.com / page

دکتر علی طیب نیا/هیات علمی دانشگاه تهران/ taiebnia@ut.ac.ir / page

دکتر کریم آذربایجانی/هیات علمی دانشگاه اصفهان/k_azarbayjani@ase.ui.ac.ir / page

دکتر زهرا افشاری/هیات علمی دانشگاه الزهرا afsharizah@gmail.com / page

دکتر فاطمه بزازان /هیات علمی دانشگاه الزهرا/  fbazzazan@alzahra.ac.ir / page 

مدیریت:

دکتر علی صفری /هیات علمی دانشگاه اصفهان/ a.safari@ase.ui.ac.ir /publons/  page

دکتر حمید خداداد حسینی/هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس/  khodadad@modares.ac.ir /scholar / page

دکتروحید یاوری/هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر/ yavarivahid@kmsu.ac.ir /publons/scholar page 

دکتر مجتبی امیری/هیات علمی دانشگاه تهران/  mamiry@ut.ac.ir /publons/ page

دکتر علی صنایعی/هیات علمی دانشگاه اصفهان/  a_sanayei@ase.ui.ac.ir/publons / page 

دکتر سید فتح الله امیری عقدایی/هیا ت علمی دانشگاه اصفهان/ f.aghdaei@ase.ui.ac.ir / page

دکتر مجید اسماعیلیان/هیات علمی دانشگاه اصفهان/  m.esmaelian@ase.ui.ac.ir / page

دکتر علی شائمی برزکی/هیات علمی دانشگاه اصفهان/  shaemi@ase.ui.ac.ir /  page

دکتر اسداله گنجی/هیات علمی دانشگاه امام صادق/   asad-ganjali@yahoo.com /   page

دکتر میثم لطیفی/هیات علمی دانشگاه امام صادق/ latifi@isu.ac.ir  / page

دکتر محمد ازگلی/هیات علمی دانشگاه امام حسین/ dr.ozgoli@gmail.com / page 

دکتر مجتبی اسکندری/هیات علمی دانشگاه امام حسین/ dreskandari2010@gmail.com / page

دکترمحمد سلیمانی/هیات علمی دانشگاه امام صادق /   drsoleymani@eco.dsi.co.ir / page

دکتر مصطفی سمیعی نسب/هیات علمی دانشگاه امام صادق/  samiee@isu.ac.ir / page  

دکتر مهدی مرتضوی/هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس/ m-mortazavi@modares.ac.ir / page

دکتر سید حسین سیدی/هیات علمی پژوهشکده آلاء/ seyedhosein283@gmail.com/ page

دکتر محمدرضا سیدی/هیات علمی پژوهشکده آلاء /  smr.seyedi@modares.ac.ir / page

گروه دینی و حقوقی

دینی:

دکتر محمد صالح طیب نیا/هیات علمی دانشگاه اصفهان/ saleh@tayebnia.ir / page

دکتر احمد عبادی/هیات علمی دانشگاه اصفهان/ e.ebadi@ahl.ui.ac.ir /  page

دکتر نفیسه فقیهی مقدس/هیات علمی دانشگاه اصفهان/ n.faghihi@ahl.ui.ac.ir /  page

دکتر وحید مقدم / هیات علمی دانشگاه اصفهان/  v.moghadam@ahl.ui.ac.ir   / page

دکتر محمد علی رستمیان/هیات علمی دانشگاه اصفهان/   m.a.rostamian@ltr.ui.ac.ir / page

دکتر محسن شیراوند/ هیات علمی دانشگاه اصفهان m.shiravand@ltr.ui.ac.ir / page

دکتر سید مهدی امامی جمعه/هیات علمی دانشگاه اصفهان/  m.emami@ltr.ui.ac.ir /  page

دکتر جعفر شاهنظری/هیات علمی دانشگاه اصفهان/  j.shanazari@ltr.ui.ac.ir /  page

دکتر محمد رضا حاجی اسماعیلی /هیات علمی دانشگاه اصفهان/  m.hajiesmaeili@ltr.ui.ac.ir / page

دکتر رضا شکرانی/هیات علمی دانشگاه اصفهان/  r.shokrani@ltr.ui.ac.ir / page

دکتر سید احمد سجادی جزی/هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قران/  sas_313@yahoo.com / page 

دکتر محمد رضا امام /هیات علمی دانشگاه تهران/  mremam@ut.ac.ir  / page

دکتر عبد الهادی فقیهی زاده/هیات علمی دانشگاه تهران/ faghhizad@ut.ac.ir  /  page

دکتر مجید صادقی حسن آبادی/هیات علمی دانشگاه اصفهان/  majd@ltr.ui.ac.ir /  page

دکتر سید قاسم حسینی/هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قران  mirtaha1@yahoo.com /  page

دکتر محمدرضا احمدی ندوشن/هیات علمی دانشگاه اراک  / mrahmadi1349@gmail.com  / page

دکتر عبدالرزاق حسامی فر/هیات علمی دانشگاه امام خمینی/ ahesamifar@hum.ikiu.ac.ir /   page

دکتر سعید انواری/هیات علمی دانشگاه علامه/ saeed.anvari@atu.ac.ir  / page

دکتر کاووس روحی برندق/هیات علمی دانشگاه مدرس/ k.roohi@modares.ac.ir / page

دکتر عبداللی شکر /هیات علمی دانشگاه شیراز/ ashokr@rose.shirazu.ac.ir / page

حقوقی:

دکتر سید حسن وحدتی شبیری/هیات علمی دانشگاه قم/ vahdati11@gmail.com /  page

دکترمحمد مهدی الشریف/هیات علمی دانشگاه اصفهان /alsharif46@yahoo.com /page

دکتر مصطفی محقق احمد آبادی(داماد)/هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی/ m_mohaghegh@sbu.ac.ir /  page

دکتر مرتضی طبیبی جبلی /هیات علمی دانشگاه اصفهان/ tabibi@ase.ui.ac.ir /  page

دکترعلیرضا یزدانیان/ هیات علمی دانشگاه اصفهان/   a.yazdanian@ase.ui.ac.ir / page

دکتر احمد رضا توحیدی/هیات علمی دانشگاه قم/ tohidi2004@yahoo.com / page

دکتر محمد علی اردبیلی/هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی/ m-Ardebili@sbu.ac.ir / page

دکتر علی غلامی/هیات علمی دانشگاه امام صادق/   a.gholami@isu.ac.ir /  page

دکترسید محمد مهدی غمامی/هیات علمی دانشگاه امام صادق/   ghamamy@isu.ac.ir /  page

دکتر علیرضا عالی پناه/هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی/ alipanah_a@yahoo.com /  page

دکترداریوش کیوانی هفشجانی/هیات علمی پژوهشکده آلاء/  23keyvani@gmail.com /   page

دکترسید محمدهادی راجی/هیات علمی دانشگاه امام صادق / raji@isu.ac.ir  –  smhadiraji@yahoo.com  / page                            

دکترسید محسن قائم‌فرد/هیات علمی دانشگاه اصفهان / gaemfard@ase.ui.ac.ir / page

دکتر حسین میر محمد صادقی /هیات علمی دانشگاه تهران/  h_sadeghi@sbu.ac.ir / page