شیوه نامه نگارش و ساختار مقالات

  -تذکرات:

-هنگام ثبت نام در سایت حتما باید نام کاربری، ادرس ایمیل شخص باشد .از تغییر دادن آن خوداری کنید زیرا سامانه کاربر را شناسایی نمی‌کند.

 - فایل مقالات در قالب DOC وDOCX   تنظیم واز طریق سایت نشریه ارسال گردد.توجه شود که حجم چکیده، تعداد کلیدواژگان و حجم مقاله براساس واژگان مورد استفاده توسط سایت نشریه کنترل می شودو چنانچه هماهنگی نداشته باشد امکان ارسال ندارد.

  - به هنگام ارسال یا ویرایش پرونده مقاله دقت گردد که چکیده فارسی و انگلیسی ، کلیدواژه های فارسی و انگلیسی و همچنین مشخصات خواسته شده  نویسندگان و نویسنده مسئول به دقت در جای مناسب نوشته شوند. مقالات فاقد این اطلاعات درفرایندبررسی وارد نمی شوند.

 -در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

-دانشجویان دکترا در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه حتما پرسش چک لیست مربوطه را تایید نمایند.

-دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:

* نام دانشجو

* استاد راهنما (نویسنده مسئول)

*استاد مشاور

-نویسندگان گرامی لطفا چکیده انگلیسی مقاله خود را قبل از ارسال به نشریه در سامانه گرامرلی بررسی نمایید

-نویسندگان گرامی بخش سپاسگزاری در صورت وجود حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش، بصورت کوتاه و در یک بند زیر نویس چکیده شود.

- هنگام ارسال مقاله لازم است 6 فایل زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

1.فایل اصلی مقاله در قالب DOC و یا DOCX : اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

2.فایل مشخصات نویسندگان: در این فایل، صرفاعنوان مقاله، اسامی نویسندگان و سازمان آن هاو آدرس ایمیل به زبان فارسی وانگلیسی قید شود. تعداد و ترتیب اسامی در این فایل و آنچه که در سامانه ثبت می شود یکسان باشد.در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)نویسنده مسئول مشخص گردد و بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامیست نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد. از این‌رو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد.

3.فایل اصلی مقاله در قالب pdf: اسامی نویسندگان ازفایل اصلی مقاله حذف شده باشد .همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد .

4.فایل تعارض منافع:فرم تعارض منافعاز این قسمت دانلود و تکمیل گردد

5.فایل تعهد نویسندگان :فرم تعهد و نامه به سردبیر از این قسمت دانلود و تکمیل گردد.

6.فایل حق چاپ:فرم حق چاپ از این قسمت دانلود و تکمیل گردد.این فایل بعد از پذیرش قطعی مقاله و در بازگشت مقاله جهت تایید باید بارگزاری گردد.

7.ثبت کد ORCID توسط نویسندگان(نویسنده مسئول الزامی)برای دریافت راهنمای ثبت نام اینجا کلیک کنید

 

*توجه نمایید: درمقالات تهیه شده از طرف پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی بایدفرم تعهد توسط کلیه همکاران مقاله امضاء گردد.وپرسش چک لیست مربوطه تایید گردد.

    - هنگام ارسال مقاله ،پرسش های چک لیست تکمیل گرددد.

    - هنگام ارسال مقاله ،چهار داور پیشنهادی نویسندگان به همراه علت پیشنهاد، در قسمت مربوطه معین گردد.(صرفا جهت شناسایی وگسترش دایره داوران از دانشگاههای مختلف)

*توجه داشته باشیدبعد از مرحله پذیرش از نویسنده درخواست می گردد چکیده مبسوط مقاله مورد نظر را(اینجا کلیک کنید جهت مشاهده فرمت)تهیه نموده و ترجمه به زبان انگلیسی شده ودر بازگشت مقاله جهت تایید باید بارگزاری گردد.

*توجه داشته باشید بعد از مرحله پذیرش از نویسنده درخواست می گردد کلیه منابع پایان متن بوک مارک شود و کلیه منابع داخل متنی به منابع پایانی بوک مارک شده لینک گردد .برای مشاهده دستور العمل اینجا کلیک کنید.

*توجه داشته باشید بعد از مرحله پذیرش از نویسنده خواسته می شود ترجمه انگلیسی منابع فارسی را ارسال نماید.به هیچ وجه منابع ترجمه نشود و بلکه از منبع اصلی ذکر گردد.به عنوان نمونه:

 

Jalali, M., Hejazi, Y., Rezvanfar, A., and Pourtaheri, M. (2015). Analysis of the challenges faced by environmental non-governmental organizations of Kurdistan province. Village and Development, 18(3), 85-107. [In Persian]

   - ویژگیهای ساختاری و ظاهری مقاله:

     مقاله باید ساختار ارائه شده ی زیر را دارا باشد:

1.عنوان فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق)

2.نام کامل و مشخصات کلیه نویسندگان باید در صفحه اول به صورت زیر تنظیم گردد:

* مشخصات نویسندگان با فرمت زیرنوشته شود:

 (نام، نام خانوادگی، تعلقات سازمانی (رتبه علمی اعضای علمی و دانشجویان دانشگاهها :نام گروه،نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر، کشور) شماره تماس و آدرس پست الکترونیک)

*ترتیب قرار گرفتن نام آنها مشخص شود و نویسنده مسئول معین گردد(عضو هیات علمی دانشگاهها یا موسسات)

3.چکیده انگلیسی و سپس چکیده فارسی (به زبان صحیح و دقیق) دارای بخش های: مقدمه و مساله  Probelem) & Introduction) ، روش تحقیق (Methods) ، یافته ها (Results) و نتیجه گیری(Conclusion) می باشد. چکیده فارسی بین (200- 150 کلمه) وچکیده انگلیسی بین( 300- 200 کلمه) باشد.

4.کلیدواژه های فارسی و انگـلیسی (با ترجمه دقیق)، حداقل ۳ و حداکثر ۶ کلمه انتخاب گردند.   

5.متن اصلی حتما باید دارای این قسمت ها باشد :(نکته:به جز چکیده و پیوست کلیه موارد بر اساس شماره تنظیم گردد)

1-مقدمه وبیان مسئله

2-ادبیات پژوهش(شامل پیشینه،مبانی نظری،مفاهیم کلیدی که در صورت وجود هر یک با زیر شماره مشخص شوند)

3-روش پژوهش(به جز مقالات تحلیلی و توصیفی که روش گستردگی چندانی ندارد و نیاز به بخش مجزا نبوده در بیان مسئله ذکر گردد)

4-بدنه اصلی مقاله (شامل یافته های تحقیق،بحث ، تجزیه  وتحلیل که می تواند چندین زیر شماره را به خود اختصاص دهد)

5-نتیجه گیری 

6- منابع فارسی و انگلیسی 

پیوست ها ونقشه  ها(در صورت لزوم)   

نکته زیر شماره ها تا 3 شماره بیشتر پیش روی نکند و در صورت ادامه از نشانه بولت استفاده شودنمونه:

4-

1-4-

1-1-4-

  •  

6.فواصل خطوط در تمام مقاله ۱ باشد.

7.کل متن به صورت یک ستونی و حجم مقاله با رعایت اصول نگارش مخصوصا رعایت نیم ‎فاصله ها، حداقل 6500 و حداکثر 8500 واژه باشد وحاشیه از هر طرف2 سانت و از بالا 3 در نظر گرفته شود.

8.استناد‌دهی به شیوه درون متنی و تنظیم فهرست منابع به شیوه APA باشد. منابع داخل پرانتز، در پایان نقل قول یا موضوع و به شکل زیر قرار داده شوند:

          * منابع فارسی:(نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات).؛ مثال: (طباطبایی، ۱۳۸۳ : ۱۲۷)

          * منابع لاتین: از چپ به راست به این شکل ( شماره صفحه یا صفحات: سال نشر، نام خانوادگی مولف) وبه زبان لاتین اورده شود .منابع ترجمه نشده به هیچ عنوان فارسی سازی نشود و به زبان لاتین اورده شود.

مثال(bentam,2001:41)

          *تمام توضیحات اضافی با عنوان پی نوشت ها در انتهای مقاله آورده شود.

          *در صورتی که اثر مورد استفاده به زبان فارسی ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار اثر ترجمه شده، و در غیر این صورت تاریخ انتشار متن به زبان اصلی ذکر شود.

          *شماره گذاری پاورقی های هر صفحه مجزا باشد.

   9.در پایان مقاله فهرست منابع مورد استفاده ابتدا فارسی وبعد انگلیسی به طور جداگانه و به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر به شکل زیر ارائه شود:

          *نکته اگر اثر چند نویسنده دارد:

Barbalet, J., Bell, B., and  Hochschild, A. (2001).The rites of passage and outdoor education: Critical concerns for effective programming. The Journal of Experiential Education, 26 (1), 41–50. 

          *کتاب:

  تالیف : نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (مخفف). (سال انتشار). عنوان کتاب(ایتالیک)، محل انتشار: موسسه انتشاراتی.

طیب‌نیا، م. ص، ربانی اصفهانی، ح و فلاح، م. (1399). معماران عصر جدید (تحلیلی نو بر وضعیت سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران و جهان)، اصفهان: مهرستان.

  ترجمه: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر ، نام(مخفف). (سال انتشار) . عنوان کتاب(ایتالیک)، نام مترجم، محل انتشار: موسسه انتشاراتی (متن ترجمه شده)

بل، و. (1392). مبانی آینده‌پژوهی: تاریخچه، اهداف و دانش، ترجمة مصطفی تقوی و محسن محقق. تهران: مؤسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم فناوری دفاعی.

 Barbalet, J. M. (2001). Emotion, social theory, and social structure: a macro aociological approach. Cambridge: Cambridge University Press.

           *مقاله:

   مجلات : نام خانوادگی نویسنده ، نام (مخفف). (سال انتشار). «عنوان مقاله»، عنوان مجله(ایتالیک) ، دوره(ایتالیک شماره نشریه، شماره صفحات مقاله.

مؤمنی‌راد، ا، علی‌آبادی، خ، فردانش، ه و مزینی، ن. (1392). تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 4(11)، 222- 187

Bell, B. J. (2003). The rites of passage and outdoor education: Critical concerns for effective programming. The Journal of Experiential Education, 26 (1), 41–50.

  مجموعه مقالات : نام خانوادگی تدوین کننده مجموعه ، نام (مخفف). (سال انتشار مجموعه). «عنوان مقاله»، عنوان کتاب مجموعه مقالات(ایتالیک)، محل انتشار: مؤسسه انتشارات، شماره صفحات مقاله.

  مقاله از یک کتاب مجموعه مقالات که ویراستاردارد

 Hochschild, A. (1997). The sociology of emotion as a way of seeing. in bendelow, G. and williams, S.J. (Eds.), (1997) Emotions in Social Life: Critical Themes and Contemporary Issues. NY: Routledge. 255-276.

  مجموعه مقالات که ویراستار دارد

Clark, P. B. (Ed.),  (2009). The oxford handbook of the sociology of religion.  Oxford University Press.

                                                                                                                                  

          *پایان‏ نامه: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار) عنوان پایان‏ نامه(ایتالیک)، پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری، رشته، دانشکده، دانشگاه.

نوربخش، س، پیران، پ و خانیکی، ه. (1390). موانع درونی موفقیت NGOها در ایران، پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ ارشد، رشته جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

          *گزارش: نام سازمان (سال انتشار)، «نام گزارش».

          *مطلبی در اینترنت:  نام خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی ، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط)

       10.در صورت وجود دیاگرام ها و جدول ها دقت شود توضیحات جداول بصورت واضح و فاقد اطلاعات تکراری در متن بوده و حتما به جداول    

           وتصاویر در متن ارجاع داده شود.

       11.عنوان کلیه جداول باید به دو زبان فارسی و انگلیسی درج شود و جداول فاقد رنگ باشند.

       12.رعایت نیم فاصله ها در کل متن انجام شود و نکات ادبی و نگارشی رعایت شود و حاوی غلط املایی نباشد.

              *.در کل مقاله متون فارسی با قلم BLouts و متون لاتین با قلم Times New Roman (TNR)مطابق جدول زیر تایپ شوند:

نوع متن حالت قلم اندازه قلم نوع متن حالت قلم اندازه قلم
عنوان فارسی و انگلیسی (Bold) TNR/BZar 12 متن اصلی فارسی

(Regular)

12
اسامی و مشخصات

(Regular)

10 متن اصلی انگلیسی

(Regular)

10
چکیده فارسی و کلید واژه

(Regular)

11 جدول فارسی

(Regular)

10
چکیده انگلیسی و کلید واژه

(Regular)

10 جدول انگلیسی

(Regular)

9
عناوین اصلی (Bold)BZar 12 منابع فارسی و انگلیسی

(Regular)

11