مشابهت یابی مقالات قبل از ارسال به داوری

 " تمامی مقالات ارسالی به پژوهشنامه مطالعات وقف وامور خیر، قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد"