مدیر مسئول


محمد صالح طیب نیا استادیار گروه فلسفه وکلام/عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت(ع) /دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران

دکتری فلسفه و کلام

سردبیر


اصغر منتظر القائم استاد گروه تاریخ /عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه اصفهان/اصفهان /ایران

دکتری تاریخ و ایرانشناسی

دبیر تخصصی


نزهت احمدی دانشیار گروه تاریخ/عضو هیات علمی دانشکده تاریخ/دانشگاه اصفهان /اصفهان/ایران

دکتری تاریخ(گروه مطالعات تارخی وتمدنی)

دبیر تخصصی


کریم آذربایجانی اقتصاد/عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد/دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران

دکتری اقتصاد(گروه مطالعات اقتصادی ومدیریتی)

دبیر تخصصی


محمد مهدی الشریف دانشیار گروه حقوق/عضو هیات علمی دانشکده حقوق/دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران

دکتری حقوق(گروه مطالعات دینی وحقوقی)

دبیر تخصصی


ثریا معمار دانشیار گروه جامعه شناسی(علوم اجتماعی)/عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه اصفهان /اصفهان /ایران

دکتری جامعه شناسی(گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی)

اعضای هیات تحریریه بین المللی


کریستف ورنر پروفسور شرق شناسی/ عضو هیئت علمی دانشگاه اتوفریدریش بامبرگ / آلمان

پروفسور ایران شناسی(شرق شناسی)

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عمار عبودی محمد حسین نصار پروفسور گروه تاریخ دانشگاه کوفه

دکتری تاریخ

  • drammarnassar73yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


هادی عبد النبی محمد التمیمی پروفسورتاریخ ورئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه اسلامی نجف اشرف

دکتری تاریخ

  • haady.altemeemyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


رسول جعفریان استاد گروه تاریخ/عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه تهران/تهران/ایران

دکتری تاریخ

اعضای هیات تحریریه


اصغر منتظر القائم استاد گروه تاریخ /عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه اصفهان/اصفهان /ایران

دکتری تاریخ و ایرانشناسی

اعضای هیات تحریریه


مصطفی محقق احمد آبادی( داماد) استاد گروه حقوق/عضو هیات علمی دانشکده حقوق /دانشگاه شهید بهشتی تهران/ تهران/ایران

دکتری حقوق

اعضای هیات تحریریه


نعمت الله موسی پور استاد گروه علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)/ عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی/دانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ ایران

دکتری علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه


نزهت احمدی دانشیار گروه تاریخ/عضو هیات علمی دانشکده تاریخ/دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران

دکتری تاریخ

اعضای هیات تحریریه


کریم آذربایجانی دانشیار گروه اقتصاد/عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد/دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران

دکتری اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


ثریا معمار دانشیار گروه جامعه شناسی(علوم اجتماعی)/عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه اصفهان /اصفهان /ایران

دکتری جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


مهدی مرتضوی دانشیار گروه مدیریت/عضو هیات علمی مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری/دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران

دکتری مدیریت

اعضای هیات تحریریه


محمد مهدی الشریف دانشیار گروه حقوق/عضو هیات علمی دانشکده حقوق/دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران

دکتری حقوق

مدیر اجرایی


الهه خرمی نسب کارشناس پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

  • elahekhorramiyahoo.com
  • 09372938954