آینده‌پژوهی خیریه‌ها و خیرخواهی در شهر تهران

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 1-22

10.22108/ecs.2022.135214.1020

علیرضا اسکندری نژاد؛ مهری بهار؛ مجید ولی محمدی؛ فرزین مؤذن‌زاده


وقف و حکمرانی مردمی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 49-66

10.22108/ecs.2022.135140.1019

منصور میراحمدی


آینده‌پژوهی مؤسسات خیریه (مطالعه موردی: امور خیریه در شهر کرمانشاه)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 73-100

10.22108/ecs.2023.139530.1077

سید فرهاد حسینی؛ محمد رسول الماسی فرد؛ معصومه آینه


وضعیت حقوقی اموال موسسات خیریه پس از انحلال آن‎ها

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 67-80

10.22108/ecs.2022.134815.1011

محمد مهدی الشریف؛ داریوش کیوانی هفشجانی


تحلیل مقایسه‌ای‌ سرمایه اجتماعی در شبکه سازمان‌های خیریه

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 67-88

10.22108/ecs.2023.136050.1040

نسیم غنبرطهرانی؛ آزاده شریفی پور؛ محمد وحید سبط


ارتقاء فعالیت های خیرخواهانه با تاکید بر تجربیات دوران شیوع کرونا

دوره 2، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 101-118

10.22108/ecs.2023.138839.1066

عظیم اله زارعی؛ محمد ابراهیم باقرنژاد حمزه کلائی


توسعه مدل عامل‌بنیان تأثیر توزیع مناسب منابع خیریه‌ها بر نابرابری اقتصادی

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 89-112

10.22108/ecs.2023.136278.1042

سعید عبدالحسینی قهساره؛ سعید علی‌خاصی؛ بابک امینی؛ امیر حیدری


چالش ها و مسائل انجام امور خیر در مناطق حاشیه نشین

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 107-128

10.22108/ecs.2022.135360.1028

زهرا میرحسینی؛ ساناز پیش دار؛ نشمیل بیگ محمد بالانجی