موضوعات = پژوهش های اقتصادی و مدیریتی وقف وامر خیر
تحلیل مقایسه‌ای‌ سرمایه اجتماعی در شبکه سازمان‌های خیریه

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 67-88

10.22108/ecs.2023.136050.1040

نسیم غنبرطهرانی؛ آزاده شریفی پور؛ محمد وحید سبط


توسعه مدل عامل‌بنیان تأثیر توزیع مناسب منابع خیریه‌ها بر نابرابری اقتصادی

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 89-112

10.22108/ecs.2023.136278.1042

سعید عبدالحسینی قهساره؛ سعید علی‌خاصی؛ بابک امینی؛ امیر حیدری


طراحی الگوی حکمرانی نظام وقف در ایران (با تأکید بر نقش امنا)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 181-208

10.22108/ecs.2023.135396.1030

مهدی مرتضوی؛ حسین محمدی دوست؛ راضیه دشتی