موضوعات = پژوهش های اقتصادی و مدیریتی وقف وامر خیر
آینده‌پژوهی مؤسسات خیریه (مطالعه موردی: امور خیریه در شهر کرمانشاه)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 73-100

10.22108/ecs.2023.139530.1077

سید فرهاد حسینی؛ محمد رسول الماسی فرد؛ معصومه آینه


مفهوم‌پردازی رهبری ایثارگرانه در سازمان‌های عمومی: رویکردی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

دوره 2، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 203-226

10.22108/ecs.2024.140244.1084

امیرحسین عبدالله زاده؛ سید محمد مقیمی؛ ابراهیم مزاری


تحلیل مقایسه‌ای‌ سرمایه اجتماعی در شبکه سازمان‌های خیریه

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 67-88

10.22108/ecs.2023.136050.1040

نسیم غنبرطهرانی؛ آزاده شریفی پور؛ محمد وحید سبط


توسعه مدل عامل‌بنیان تأثیر توزیع مناسب منابع خیریه‌ها بر نابرابری اقتصادی

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 89-112

10.22108/ecs.2023.136278.1042

سعید عبدالحسینی قهساره؛ سعید علی‌خاصی؛ بابک امینی؛ امیر حیدری


طراحی الگوی حکمرانی نظام وقف در ایران (با تأکید بر نقش امنا)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 181-208

10.22108/ecs.2023.135396.1030

مهدی مرتضوی؛ حسین محمدی دوست؛ راضیه دشتی