موضوعات = پژوهش های تاریخی و تمدنی وقف وامر خیر
تأملی بر اختلاف در تفسیر شروط انتخاب متولیان در موقوفات اولادی (نمونه موردی : موقوفهء اولادی قلعه صدری قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22108/ecs.2023.135788.1038

علیرضا زبرجدی؛ ساسان طهماسبی؛ ابوالفضل حسن آبادی


حکمرانی وقف و تولید فضاهای شهری در کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22108/ecs.2023.138148.1058

وکیل احمدی؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی