موضوعات = پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وقف وامرخیر
آینده‌پژوهی خیریه‌ها و خیرخواهی در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22108/ecs.2022.135214.1020

علیرضا اسکندری نژاد؛ مهری بهار؛ مجید ولی محمدی؛ فرزین مؤذن‌زاده


مطالعه ی کارکردهای رادیو در مناسک‌سازی امور خیریه و پویشگری دینی - اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22108/ecs.2023.136406.1041

ویدا همراز


آموزش نیکوکاری در مدارس دوره ابتدایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22108/ecs.2023.135586.1035

لیلا عیاری؛ نعمت الله موسی پور


چالش تنظیم‌گری در حکمرانی امر خیر و داوطلبانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22108/ecs.2023.136581.1043

محمدرضا پویافر؛ زینب محمدزاده


چالش ها و مسائل انجام امور خیر در مناطق حاشیه نشین

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 107-128

10.22108/ecs.2022.135360.1028

زهرا میرحسینی؛ ساناز پیش دار؛ نشمیل بیگ محمد بالانجی