موضوعات = پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وقف وامرخیر
ارتقاء فعالیت های خیرخواهانه با تاکید بر تجربیات دوران شیوع کرونا

دوره 2، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 101-118

10.22108/ecs.2023.138839.1066

عظیم اله زارعی؛ محمد ابراهیم باقرنژاد حمزه کلائی


آینده‌پژوهی خیریه‌ها و خیرخواهی در شهر تهران

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 1-22

10.22108/ecs.2022.135214.1020

علیرضا اسکندری نژاد؛ مهری بهار؛ مجید ولی محمدی؛ فرزین مؤذن‌زاده


آموزش نیکوکاری در مدارس دوره ابتدایی ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 189-222

10.22108/ecs.2023.135586.1035

لیلا عیاری؛ نعمت الله موسی پور


چالش تنظیم‌گری در حکمرانی امر خیر و داوطلبانه

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 223-240

10.22108/ecs.2023.136581.1043

محمدرضا پویافر؛ زینب محمدزاده


چالش ها و مسائل انجام امور خیر در مناطق حاشیه نشین

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 107-128

10.22108/ecs.2022.135360.1028

زهرا میرحسینی؛ ساناز پیش دار؛ نشمیل بیگ محمد بالانجی