کلیدواژه‌ها = وقف
حکمرانی وقف و تولید فضاهای شهری در کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 241-264

10.22108/ecs.2023.138148.1058

وکیل احمدی؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی


وقف و حکمرانی مردمی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 49-66

10.22108/ecs.2022.135140.1019

منصور میراحمدی


طراحی الگوی حکمرانی نظام وقف در ایران (با تأکید بر نقش امنا)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 181-208

10.22108/ecs.2023.135396.1030

مهدی مرتضوی؛ حسین محمدی دوست؛ راضیه دشتی