نویسنده = امیر حیدری
توسعه مدل عامل‌بنیان تأثیر توزیع مناسب منابع خیریه‌ها بر نابرابری اقتصادی

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 89-112

10.22108/ecs.2023.136278.1042

سعید عبدالحسینی قهساره؛ سعید علی‌خاصی؛ بابک امینی؛ امیر حیدری